Vakıf Senedi

YAŞAR EĞİTİM VE KÜLTÜR VAKFI RESMİ SENEDİ

Ö N S Ö Z


Vakıflar, Türk toplumunun en gelişmiş sosyal kurumlarından biridir. Toplum yaşamının çeşitli ihtiyaçlarını karşılamayı amaçlayan vakıflar, aynı zamanda toplumun sosyal, ahlaki ve dini düşünce ve duygularının da birer eseridirler. İnsanlar arasındaki maddi ve manevi eşitsizliğin giderilmesi sadece devlete düşen bir görev değildir. Devletin değişik sosyal kurumlar ve yardımlar aracılığı ile üstlendiği görevler yanında, fertlerin de Vakıflar kurarak bu alanda devlete yardımcı olmaları hem bir yurttaşlık görevi, hem de insancıl ve ahlaki bir davranıştır.

Diğer yandan bir malı veya mal topluluğunu başlı başına bir varlığı olmak üzere yardım ve hayır amacıyla insanlara faydalı hizmetlere tahsis etmek suretiyle oluşturalan vakıflar, tarihimiz boyunca sosyal, kültürel ve dini faaliyetlerle bir kısım kamu hizmetlerini gören ve bununla birlikte en değerli sanat eserlerinin yatarılmasına da büyük katkısı olan kuruluşlar haline gelmişlerdir.

Yaşar Eğitim ve Kültür Vakfı bir yandan gençlerin eğitimi ve yetiştirilmesi başta olmak üzere eğitim alanında çeşitli hizmetleri ve yatırımları gerçekleştirmeyi, diğer yandan kültür ve sanatımızın tanıtılması, yaygınlaştırılması ve çağdaş elemanlar ile zenginleştirilmesine ve bütünüyle nesilden nesile intikalinin sağlanmasına katkıda bulunmayı, gerek bu hizmetlerin yürütülmesinde ve gerek Türk toplumunun geleceğinde Atatürk düşünce ve ilkelerinin rehberliğini hakim kılan çalışmalar yapmayı amaç edinen bir kuruluştur.

Eğitim ve yetişme fırsatını ve ortamını bulan gençlerimizin, Atatürk inkılaplarını ve ilkelerini koruyacağına, kültür ve sanatımızı yaşatacağına, daha da zenginleştireceğine candan inanmaktayız.

Gençlerimiz ve milletimiz için ne yapılsa azdır.


YAŞAR EĞİTİM VE KÜLTÜR VAKFI
İDARE HEYETİ BAŞKANI
SELÇUK YAŞARYAŞAR EĞİTİM VE KÜLTÜR VAKFI RESMİ SENEDİ


Birinci Kısım

UMUMİ HÜKÜMLER

VAKFIN ADI:

Madde 1- Vakfın adı “YAŞAR EĞİTİM VE KÜLTÜR VAKFI”dır. Bundan böyle bu vakıf senedinde kullanılacak “VAKIF” kelimesi bu vakfı ifade edecektir.

VAKFIN HUKUKİ DURUMU:

Madde 2- YAŞAR EĞİTİM VE KÜLTÜR VAKFI, kendi yönetim kurulundan gayri hiç bir gerçek veya tüzel kişiye veya yere bağlılığı olmayan ve 903 sayılı kanunla belirtilen teftiş makamının denetimine tabi olan özerk ve tüzel kişiliği haiz bir kurumdur.
VAKIF, gayesini gerçekleştirecek her türlü akit ve tasarruflarda bulanabilir, gayrimenkul ve menkul malları alıp satabilir, ipotek ve sair ayni ve her türlü şahsi hakları tesis ve iktisap edebilir, fekkedebilir veya elden çıkarabilir.
VAKIF, bu resmi senetde yazılanların dışında maksat ve gayesine uygun sair işleri ve yardımları yapabilir, kendi gayesine uygun hususlarda yerli ve yabancı benzeri kuruluşlarla işbirliğinde bulunabilir.
VAKIF’ın siyaset ile hiçbir ilgsli olmadığı gibi siyasete de alet edilemez.

VAKFIN MERKEZİ:

Madde 3- Vakfın merkezi İZMİR şehrindedir. Türkiye dahilinde vakfın şube ve bürolarını açmaya, bunların yapacakları işleri ve yetkilerinin sınırlarını belirtmeye, İdare Heyeti yetkilidir.


İkinci Kısım

VAKFIN AMACI

Madde 4- Vakfın amacı, vakıf senedinin birinci bölümünde belirtilen eğitim bursu ve eğitim yatırımlarını kapsayan EĞİTİM HİZMETLERİ ile ikinci kısım, ikinci bölümünde belirtilen, Kültür ve Sanat Hizmetleri fonu ve Atatürk yarışmalarına yardım fonundan oluşan KÜLTÜR HİZMETLERİ’nin gerçekleşmesidir.

VAKIF GELİRLERİNİN TAHSİS YÖNÜ:
Madde 5- Vakıf gelirleri esas itibariyle genel, özel ve katma bütçeli idareler bütçeleri içinde yeralan ve Vakıf Senedinde öngörülen amaçlar ve bunlara dayalı hizmetlere tahsis edilmek üzere aşağıda belirtilen şekilde kullanılır.
Vakıf yönetimince yıl içinde elde edilen brüt gelirin % 20’si idare masrafları ile ihtiyatlara ve Vakıf mal varlığını arttıracak yatırımlara, kalan % 80’i Vakıf amaçlarına sarf ve tahsis olunur.
Vakfın amaçlarına tahsil edilen fonlar hiçbir şekilde başka amaçla kullanılamaz. Ancak bütçe uygulamalarında, yönetim ve idame giderlerine, ihtiyata veya malvarlığını arttıracak yatırımlar için ayrılmış fonların tamamı veya birkısmı vakıf amaçlarına yönelik hizmetlerde; yönetim ve idame giderlerine ayrılan fonlar, ihtiyat veya Vakıf malvarlığını arttıracak yatırımlarda kullanılabilir.
Yukarıda belirtilen oranlarda yetkili mercilere yapılacak değişiklikler Vakıf İdare Heyetince, Senet değişikliğine gerek kalmadan uygulanır.


Birinci Bölüm
EĞİTİM HİZMETLERİ

EĞİTİM BURSU:

Madde 6- Her yıl eğitim hizmetlerine ayrılan fonun İdare Heyetince tesbit olunacak bir %’si, eğitim bursuna ayrılır. Eğitim bursunun işleyiş ve kullanılış şekli Vakıf İdare Heyetince ayrı bir yönetmelikle tesbit olunur. Eğitim Bursunun tahsisinde özellikle şu esaslara uyulur:

a)Üniversitelerde, orta ve yüksek öğrenim kurumlarında vaya bunlara mümasil olan mesleki ve teknik okulların bütün derece ve kademelerinde okuyan başarılı, kabiliyetli ve dar gelirli öğrenciler burstan faydalandırılır, üstün başarı için verilecek burslarda öğrencinin ailesinin maddi durumuna bakılmaz.
b) Öğretim kurumlarına, öğretim dallarına ve veya öğretim derecelerine tahsis edilecek burs sayısı her yıl Vakıf İdare Heyetince tesbit edilir. Tahsislerde Yaşar Holding ve iştiraki şirketlerinin çalışma konuları ile ilgili öğretim dallarına öncelik tanınır.
c) Tahsis edilen burslardan faydalandırılacak öğrencinin seçiminde öğrencinin başarısı, ailesinin ekenomik imkansızlığı nazara alınacağı gibi öğrencinin mensup olduğu eğitim kurumundaki görevliler ile işbirliği yapılabilir.
d) Başka bir resmi veya özel kuruluştan, her ne nam altında olursa olsun, eğitim için mali yardım görenler burstan faydalanamazlar.
e) Eğitim Bursları, bir yıl için verilir ve öğrencilin maddi imkansızlığının ve başarısının devam etmesi şartıyla, her defasında bir yıl olarak yenilenmek suretiyle eğitim süresince devam eder. Bunun devamı için gerekli şartların tesbiti ve bu şartlara uygun olarak bursun kesilmesine veya yenilenmesine İdare Heyeti karar verir. Hastalık veya sair mücbir sebepler vukuunda nasıl hareket edileceğini İdare heyeti tesbit eder.
f) Bursların karşılıksız olması esastır. Ancak burstan faydalanan öğrenciler hayatlarını kazanmaya başladıktan sonra ödemeye teşvik edilirler. Bu suretle yapılan tahsilat eğitim bursu ödeneğine eklenir.
g) Eğitim bursuna ayrılan miktar o yıl içinde tamamen kullanılmazsa, artanı bir yıl sonraki yılın eğitim bursu fonuna eklenir.
h) Eğitim bursu yurt içinde veya dışında eğitim kurumlarında okuyan öğrencilere tahsil edilir.
i) Eğitim bursu fonuna yapılan şartlı bağışlarda bağış şartları yukarıda belirtilenlere aykırı düşerse bu şartlı bağışlara münhasır kalmak üzere yukarıda belirtilen kurallara riayet edilmez. İdare Heyeti şartlı bağışları vakfın genel prensiplerine uymadığı takdirde reddetmeye yetkilidir.
j) İdare Heyeti bursların tahsisinde, faydalı ve gerekli gördüğü takdirde ve yukarıda belirtilen şartlara uymak şartıyla eğitim bursu vermek maksadı ile kurulmuş diğer vakıflarla işbirliği yapabilir.

EĞİTİM YATIRIMLARI:

Madde 7- Her yıl eğitim hizmetlerine ayrılan fonun İdare Heyetince tesbit edilecek bir yüzdesi eğitim yatırımlarına tahsis olunur. Eğitim yatırımlarına ayrılan miktar o yıl içinde içinde tamamen kullanılmazsa, artanı bir yıl sonraki eğitim yatırımları fonuna eklenir. İdare Heyetince çıkarılacak yönetmelikte gösterilecek bu hizmetlerin başlıcaları:

a) Türk Milli Eğitim mercileri ve diğer kuruluş ve kişiler ile işbirliği halinde veya müstakilen eğitim ve öğretim yapan yahut öğrencilerin barınma ve benzeri ihtiyaçlarını karşılayan tesisler ve okullar açmak, işletmek yahut kurulmasına kaynak sağlamak sureti ile ya da diğer şekillerde yardımcı olmak,
b) Çocukların ve gençlerin beden, zihin ve ahlak bakımından dengeli ve sağlıklı şekilde yetiştirilmeleri ve boş zamanlarını en iyi şekilde değerlendirmeleri için spor tesisleri kurmak, işletmek ve kurulmasına yardımcı ve destek olmak,
c) Ülkenin kültürel gelişmesini hızlandıracak ve sosyal-ekonomik kalkınmasına da katkıda bulunacak eğitim öğretim programlarının hazırlanması ve uygulanması için araştırma, inceleme ve diğer çalışmalar yapmak, yaptırmak ve Türk Milli Eğitim mercilerinin ve diğer kuruluşların bu huhustaki girişimlerine yardımda ve katkıda bulunmaktadır.
d) Vakıf, kurduğu ve kendi işlettiği eğitim tesislerinde kapasitesinin en az % 10’nu yetenekli, ancak maddi imkandan yoksun öğrencilere, sağlık tesislerinde ise hizmetlerin ve yatak kapasitesinin en az % 10’una maddi imkanı olmayan hastalara tahsis eder.


İkinci Bölüm
KÜLTÜR HİZMETLERİ

KÜLTÜR VE SANAT HİZMETLERİ FONU:

Madde 8- Kültür hizmetleri fonunun her yıl İdare Heyetince tesbit edilecek bir yüzdesi bilim, kültür ve sanat dallarında yaratıcı, derleyici, tanıtıcı, koruyucu ve teşvik edici çalışmaları yapmak ve bu amaçla ödüller ihdas etmek sureti ile Milli Kültürümüzün bütünleşmesine ve gelişmesine katkıda bulunacak hizmetlere tahsis olunur. Bu hizmetlerin çerçevesi, ödüllerin ve fonun kullanılış tarzı Vakıf İdare Heyetince çıkarılacak bir yönetmelikte düzenlenir. Hizmetlerin ifasında özellikle şu konular göz önünde tutulur:

a) Türk Kültür ve Sanat dallarının tanıtımı, yaygınlaştırılması ve geliştirilmesi, yurt içinde ve dışında tanıtılması ve yaygınlaştırılması, toplumun kültürel gelişmesinin sağlanması için bilimsel inceleme ve araştırmalalar yaptırılır. Türkçe ve yabancı dilde yayınlar yapılır, yabancı dildeki eserler tercüme ettirilerek yayınlanır, seminer ve bilimsel toplantılar düzenlenir. Türk ve yabancı öğretim ve araştırma kurumları ile işbirliği yapılır.

b) Türk Kültür ve Sanat dallarının tanıtımı, yaygınlaştırılması ve geliştirilmesi, kaynak teşkil etmesi için müzeler kurulur, sanat galerileri açılır ve bunlar işletilir. Türk Kültürüne hizmet eden resmi ve özel müzeler desteklenir.

c) Bilim, sanat ve edebiyat dallarında yarışmalar düzenlenir, ödüller verilir ve dereceye girenlerin eserleri basın ve yayın yolu ile topluma tanıtılır.

ATATÜRK ÇALIŞMALARI YARDIM FONU:

Madde 9- Her yıl kültür hizmetleri fonunun bir yüzdesi Atatürk Çalışmaları Yardım Fonuna tahsis edilir. Bu fonun kullanılış tarzı ile yapılacak çalışmaların kapsamı aşağıda açıklandığı gibidir:

a) Atatürk’ün kişiliği, ilkeleri, devrimciliği ve tarihi rolünün topluma ve sonraki kuşaklara daha iyi tanıtılması için bu amaçla daha önceden kurulmuş olan Türk Tarih Kurumu ve Türk inkilap Tarihi Enstitüsü ve benzeri bilim ve araştırma kurumlarının da işbirliğini sağlayarak araştırmalar, derlemeler, tahliller yapmak, bunların Türkçe ve yabancı dillerde yayınını ve tanıtılmasını gerçekleştirmek.
b) Faaliyet konusu ile ilgili Türk ve yabancı fikir adamlarının katılacakları seminerler, paneller, konferanslar, radyo konuşmaları ve televizyon açık oturumları tertiplemek,
c) Atütürk Kütüphanesi ve arşivini kurmak, asılları temin edilemeyen dökümanların fotokopilerini ve mikrofilmlerinin temin etmek, Atatürk’ün fotoğraf ve filmlerinden bir kolleksiyon vücuda getirmek.
d) Bu fonda bir yıl içinde kullanılmayan paralar müteakip yılın bütçesine eklenir.


Üçüncü Kısım

VAKFIN İDARESİ

İDARE HEYETİ:

Madde 10- Vakıf yedi kişiden oluşan İdare Heyeti tarafından yönetilir.
Yedi üyeden,
a) İkisi Durmuş Yaşar füruğundan,
b) Üçü Yaşar Holding A.Ş. ve Yaşar Grubu Şirketleri İdare Meclisi Üyeleri ve Yöneticileri arasından,
c) İkisi üniversite öğretim üyeleri ve/veya sanatçılar arasından olmak üzere Yaşar Holding A.Ş. İdare Meclisi tarafından seçilir. Vakıf Müdürü oy hakkı bulunmaksızın İdare Heyeti toplantılarına katılır ve raportörlük görevi yapar.

İDARE HEYETİN SÜRESİ:

Madde 11- Vakıf İdare Heyetinin üyeleri üç yıl için seçilirler. Süresi sona eren üyenin yeniden seçilmesi mümkündür. Üyeliğin herhangi bir sebeple normal süreden önce sona ermesi halinde, yerine yeni üye seçilir.

Yaşar Holding Şirketleri İdare Meclisi Üyesi veya yöneticisi olarak vakıf idare heyetine seçilenler bu sıfatlarını kaybetmekle vakıftaki görevlerinden de çekilmiş sayılırlar.

İDARE HEYET BAŞKANLIĞI:

Madde 12- İdare Heyetinin ilk toplantısında bir başkan ve bir başkan yardımcısı seçilir. Süresi biten başkan ve başkan yardımcısı yeniden seçilebilir. Başkanın bulunmadığı hallerde görevlerini başkan yardımcısı yürütür.
Selçuk YAŞAR hayatı boyunca Vakfın İdare Heyetinin bir üyesi ve başkanıdır. Başkan İdare Heyetinin çalışmalarını düzenlemek, kararlarının uygulanmasını sağlamak ve vakıf hesaplarını devamlı kontrol altında tutmakla görevlidir.

İDARE HEYETİN GÖREV VE YETKİLERİ:

Madde13-
a) Vakfın zorunlu organı olan İdare Heyeti, vakfın mevzuat ve bu senet hükümlerine göre yönetimine, amaçlarının gerçekleşmesine, malvarlığının değerlendirilmesine ve işletmelerinin faaliyetlerine yönelik bütün kararları alır, işlem ve işleri yapar. Bunlar arasında İdare Heyetinin bazı görev ve yetkileri aşağıda gösterilmiştir.
b) Yıllık çalışma raporunu ve bütçeyi hazırlar ve uygular.
c) Kesin hesapları kontrol eder, kesin hesap ve bilançoyu onaylar.
d) Vakıf amaçlarının, yönetimimin, malvarlığının ve işletmelerinin gerektiği harcamaları yapar.
e) Bu senedin 2. maddesinde yazılı işlem ve tasarruflar hakkında karar verir.
f) Vakfın mahkemelerde, resmi dairelerde ve tüzel ve gerçek kişilerle olan ilişkilerinde temsil eder, kendi üyelerinden bu temsil yetkisini kullanacakları ve yetki kapsamlarını belirler.
g) Vakıf yönetimi, faaliyetleri ve işletmeleri için gerekli müdür ve diğer personeli hizmet akitlerine ve diğer akitlere dayalı olarak tayin eder.
h) İhtiyaç ve zaruretlere dayalı olarak ve teftiş makamının mütaalası alınarak vakıf senedini değiştirir.
i)Mevzuat ve bu resmi senet hükümlerine uygun olarak vakfın genel prensiplerini tespit eder ve hazırlanması gereken yönetmelikleri yürürlüğe koyar.

İDARE HEYETİ TOPLANTILARI:

Madde 14- Vakıf İdare Heyeti, vakıf işleri ve idaresi lüzum gösterdikçe toplanır. Ancak en az ayda bir defa olağan olarak toplanması mecburidir. Bunun dışında lüzum görülürse olağanüstü olarakta toplanır. Olağanüstü toplantıya başkanlıkça karar verilir, gündem toplantı gününden bir hafta önce taahhütlü mektupla üyelere bildirilir.

Madde 15- İdare Heyeti üyelerinin 2/3 çoğunluğu ile toplanır ve kararlar mevcudun ekseriyetiyle verilir. Oylar eşit olursa başkanın oyunun bulunduğu taraf çoğunluk kabul edilir.

İDARE HEYET ÜCRET VE MASRAFLARI:

Madde 16-İdare Heyeti üyeliği fahri olup bu hizmetinden dolayı ücret ödenmez. Ancak üyenin tabi olduğu özel mevzuat hükümleri gerektiriyorsa, buna uygun ücret ödemesi yapılır. İzmir dışında oturan üyelerin yol, otel ve benzeri masrafları Vakıf tarafından karşılanır.

ÇALIŞMA GRUPLARI:

Madde 17- İdare Heyeti gerektiğinde amacına uygun çeşitli alanlarda araştırma ve çalışma grupları kurabilir. Çalışma gruplarında hizmetler fahri olup, ücret ödenmez. Ancak İzmir dışından gelenlere yol, otel ve benzeri masrafları Vakıfça karşılanır.

VAKIF PERSONELİ:

MADDE 18-Vakıf İdare Heyeti vakfın yönetimi, amaçlarının gerçekleşmesi veya işletmeleri ile ilgili işleri yürütmek üzere bir müdür ve yeterince personeli hizmet akdine veya diğer akitlere göre istihdam eder.


Dördüncü Kısım

MALİ HÜKÜMLER

VAKFA TAHSİS EDİLEN:

Madde 19- Yaşar Holding A.Ş.’ne ait (A) tertibinden nama yazılı ve DURMUŞ YAŞAR’ın sahibi bulunduğu 5.000.000.-TL. nominal değerli hisse senedi bilabedel vakfa tahsis edilmiştir. Bu hisse senetlerinin mülkiyeti tahsisle birlikte, vakfa intikal eden ve gelirleri vakfın gayesini tahakkuk ettirmek için kullanılır. Bu hisse senetleri tasfiye hali hariç satılamaz ve devredilemez.

TEBERRULAR:

Madde 20- İdare Heyeti vakıf gayesine uygun bütün teberruları kabul edebilir.
İdare Heyeti uygun görmediği teberruları reddetmeye yetkilidir.

TEBERRULARIN KABUL ŞEKLİ:

Madde 21-
a)Para, kıymetli evrak ve diğer menkul ile gayrimenkul mal ve hakların hepsi kabul edilebilir.
b) Yapılan teberrular Vakıf hizmetleri faslındaki gayeleri gerçekleştirmeyi istihdaf ediyorsa o fonlara katılır. Eğer vakıf hizmetleri fonunda yer almayan bir sosyal veya kültürel hizmetin gerçekleştirilmesini istihdaf ediyorsa ve bunun gerçekleşmesi için tek başına yeterli bir teberru ise İdare Heyetinin kararı ile bu gayeye tahsis olunabilir. Şartlı olmayan teberrular Vakfın mal varlığına eklenebilir.


NAKİTLERİN GEÇİCİ PLASMANI:

Madde 22- Vakfa teberru edilen nakit paralarla ihtiyatlar, yıl içinde kullanılmayan yardım fonlarından artan miktarlarının plasmanı vakfa en yüksek geliri sağlayacak aşağıda belirtilen şekillerden biriyle yapılabilir.

a) Belirtilen nakit paranın, vakıf işletmeleri dahil kat’i plasmanları yapılıncaya kadar vadeli veya vadesiz mevduat hesapları veya derhal paraya çevrilebilecek devlet veya devlet teşekkülleri tahvillerine yatırılabilir.

b) Emin ve verimli teşekküllerin hisse senetlerini ve tahvillerini satınalabilir.

c) Vakfa yüksek ölçüde irat sağlayacak gayrimenkul satınalmak gibi yollar idare heyeti kararı ile değerlendirilir.


Beşinci Kısım

VAKFIN TASFİYESİ

Madde 23- Vakfın gayesinin tahakkukunun imkansız hale gelmesi veya idare Heyetince alınacak tedbirlere rağmen vakfa tahsis edilen malların vakıf gayesini gerçekleştirmeye yeterli olmaması halinde idare heyeti tarafından veya mahkeme tarafından gerekli görüldüğü takdirde resen vakfın tasfiyesine gidilir.

TASFİYE MEMURLARI:

Madde 24- İdare Heyeti tarafından karar verilen tasfiye hallerinde idare heyeti mahkemece karar verilen tasfiye hallerinde mahkemeden tayin edilen 3 kişilik bir tasfiye heyeti tarafından tasfiye işlemleri yürütülür. Bu heyete mahkemece tayin edilecek bir ücret ödenir.


PARAYA ÇEVİRME:

Madde 25- Tasfiye esnasında vakfın bütün mameleki paraya çevrilir. Tasfiyeden elde edilen hasıladan önce tasfiye masrafları çıkarılır, bakiyeden Vakfın bu resmi senet hükümlerine göre giriştiği yardım taahhütleri karşılıkları ayrılır. Artan aynı maksat ve gayeyi tahakkuk ettirmek için kurulmuş başka bir eğitim ve kültür hizmetlerinde faaliyet görteren kamu menfaatlerine yararlılığı Bakanlar Kurulunca kabul edilmiş bir vakfa böyle bir vakfın mevcut olmaması halinde Milli Eğitim Bakanlığına tasfiye kurulunun kararı ve teftiş makamının tensibi ile devredilir. Tasfiye neticesi mahkemeye teftiş makamına ve vakıftan faydalanan bütün hakiki ve hükmü şahıslara bildirilir. Vakıfla ilgili bütün belgelerle tasfiye evrakı teftiş makamına tevdi olunur.


Altıncı Kısım

SON HÜKÜMLER

Madde 26- Bu Vakıf resmi senedinin tescilini müteakip yürürlüğe girer.

Madde 27- İlgili yönetmelikler, resmi senedin tescilinden itibaren altı ay süre içinde çıkarılacaktır.